skład samorządu
papiery
galeria
galeria
fotografia roku
galeria
galeria
napisz do nas
galeria
galeria
galeria
galeria
galeria
galeria

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej we Wrocławiu.

Regulamin zawiera:
I. Postanowienia ogólne.
II. Struktura Samorządu Uczniowskiego - organy i sekcje.
III. Kompetencje organów i sekcji Samorządu Uczniowskiego.
IV. Tryb przeprowadzania wyborów do organów Samorządu Uczniowskiego.
V. Tryb odwoływania członków organów Samorządu Uczniowskiego.
VI. Budżet Samorządu Uczniowskiego.
VII. Opiekun Samorządu Uczniowskiego.
VIII. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego.
IX. Postanowienia końcowe.


I. Postanowienia ogólne.

1. Samorząd Uczniowski (dalej jako również jako SU lub Samorząd) Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej we Wrocławiu działa w oparciu o art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r. oraz jest zgodny ze Statutem Gimnazjum.

2. SU tworzą wszyscy uczniowie szkoły, a jego organy są reprezentantami ogółu uczniów szkoły.

3. Celem działania SU jest uczenie się demokratycznych form współżycia w społeczeństwie, kształtowanie pozytywnych postaw społecznych, uczenie się odpowiedzialności, rozumienia odrębności przekonań i tolerancji w duchu chrześcijańskim.

4. SU szkoły katolickiej, jaką jest Publiczne Gimnazjum Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej we Wrocławiu, realizuje swoje zadania kładąc szczególny nacisk na rozwój religijny (duchowy) uczniów szkoły i wypełnianie postulatów SERVIAM, przy równoczesnej dbałości o ich rozwój intelektualny i fizyczny.


II. Struktura Samorządu Uczniowskiego.

1. Organy Samorządu Uczniowskiego:
a) Zebranie wszystkich uczniów szkoły (walne)
b) Przewodniczący SU
c) Wiceprzewodniczący SU
d) Senior Przewodniczący SU
e) Rada SU.

2. Sekcje Samorządu Uczniowskiego:
a) sekcja literacka
b) sekcja plastyczna
c) sekcja muzyczna
d) sekcja informacyjna
e) sekcja liturgiczna
f) sekcja modlitewna
g) sekcja charytatywna


III. Kompetencje organów i sekcji Samorządu Uczniowskiego.

1. Walne Zebranie zwoływane jest na wniosek:
a) Przewodniczącej Samorządu
a) Rady Samorządu (dalej jako RSU lub Rada SU lub Rada Samorządu)
b) Co najmniej 1/5 uczniów Gimnazjum

2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) wyrażanie opinii na temat pracy Samorządu
b) odwołanie poszczególnych organów Samorządu, jeśli te nie spełniają swoich zadań
c) uczestniczenie w debatach na tematy związane z życiem szkoły

3. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego wybierany jest w drodze powszechnych wyborów na okres jednego roku. Po wygaśnięciu mandatu Przewodniczący otrzymuje status Seniora Przewodniczącego i jest honorowym członkiem Rady SU do końca roku szkolnego.

4.Przewodniczący obejmuje swój urząd bezpośrednio po wyborach.

5. Do kompetencji Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego należy:
a) reprezentowanie Samorządu Uczniowskiego wobec dyrektora, nauczycieli i rodziców oraz na zewnątrz Szkoły
b) kierowanie pracami Samorządu Uczniowskiego
c) przekazywanie wiadomości w imieniu Rady SU społeczności szkolnej
d) koordynowanie i monitorowanie działalności sekcji Samorządu

6. Senior Przewodniczący wpiera działąnia SU po wygaśnięciu swojego mandatu Przewodniczącego.

7. Zadniem Senior Przewodniczącego jest wspieranie nowowybranego Przewodniczącego SU do końća roku szkolnego.

8. Wiceprzewodniczący Samorządu Uczniowskiego jest wybierany spośród nowego składu Samorządu Uczniowskiego na wniosek Przewodniczącej SU. Kandydatk na wicePrzewodniczącego przedstawione przez Przewodniczącą musi uzyskać popracie co najmniej połowy członków Rady SU.

9. Wiceprzewodniczący SU rozpoczyna pracę wraz z zatwierdzeniem ich wyboru przez Radę SU, a kończą kadencję wraz z zakończeniem roku szkolnego

10. Do kompetencji Wiceprzewodniczącego SU należy:
a) wspieranie Przewodniczącego w zadaniach, jakie ten ma do spełnienia
b) zastępowanie Przewodniczącego w czasie jego nieobecności w szkole

11. Rada Samorządu Uczniowskiego konstytuuje się w drodze wolnych wyborów oraz w drodze wyboru spośród kandydatów zgłaszających się do Rady SU. Rekrutacja przeprowadzona jest przez Opiekuna SU oraz Przewodniczącej.

12. Rada SU składa się z:
a) Przewodniczącego SU
b) Wiceprzewodnicego SU wyłonionego spośród każdego nowego składu RSU
c) gospodarzy klas
d) członków osób wybieranych w drodze rekrutacji

13. Do kompetencji Rady SU należy:
a) zwoływanie walnych zebrań
b) opracowywanie całorocznego programu prac Samorządu Uczniowskiego
c) realizowanie założeń planu całorocznego
d) kierowanie bieżącą pracą Samorządu Uczniowskiego
e) współpraca z samorządami klas
f) gromadzenie środków finansowych dla realizacji celów wynikających z planu pracy
g) przydzielanie liderów dla poszczególnych sekcji
h) zatwierdzanie składów personalnych poszczególnych sekcji
i) odwoływanie członków RSU oraz sekcji SU
j) wyznaczanie Komisji Wyborczej koordynującej kampanię wyborczą i przeprowadzającej głosowanie w dniu wyborów na Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego.
k) prowadzenie bieżącej dokumentacji prac Rady SU
l) koordynowanie działalności Ligi Klas
m) prowadzenie gazetek ściennych: SERVIAM, tematycznej i kulturalnej
n) wspomaganie prowadzenia witryny internetowej Samorządu Uczniowskiego

14. Sekcje Samorządu Uczniowskiego są formalnymi grupami uczniów realizującymi założenia sekcji, wspomagającymi RSU w jej działalności na Samorządu.

15. Praca poszczególnych sekcji jest koordynowana przez lidera, osobę spośród Rady Samorządu, przez Radę do tej funkcji wyznaczonego.

16. Członków poszczególnych sekcji dobiera lider za radą członków RSU.

17. Praca poszczególnych sekcji podlega dokumentacji.

18. Do zadań poszczególnych sekcji należy:
a) sekcja literacka - pisanie okolicznościowych życzeń oraz wspomaganie SU w przedsięwzięciach literacko-scenicznych.
b) sekcja plastyczna - wykonywanie wszelkich prac plastycznych (plakatów, dekoracji scenicznych, itp.) w ramach realizacji założeń programu SU
c) sekcja muzyczna - wspomaganie śpiewu podczas Mszy i nabożeństw na terenie szkoły oraz pomoc w realizacji projektów artystycznych w Gimnazjum
d) sekcja informacyjna - prowadzenie na bieżąco rubryki "aktualności" na stronie internetowej Gimnazjum, dobór zdjęć na szkolną stronę internetową, wspomaganie prowadzenia strony internetowej Samorządu Uczniowskiego
e) sekcja liturgiczna i służby ołtarza - posługiwanie wokół ołtarza w czasie nabożeństw i Mszy św. mających miejsce w Gimnazjum
f) sekcja modlitewna - pisanie i prowadzenie modlitw i nabożeństw wynikających z założeń planu pracy SU
g) sekcja charytatywna - przeprowadzanie wśród uczennic przynajmniej raz w miesiącu zbiórek odzieży, żywności, przyborów szkolnych i innych niezbędnych rzeczy na cele charytatywne


17. Ilość i rodzaj sekcji moze zmieniać się w zalezności od aktualnych potrzeb środowiska szkoły.

IV. Tryb przeprowadzania wyborów do organów Samorządu Uczniowskiego

1. W drodze wyborów powszechnych, tajnych i równych wybierane są następujące organy Samorządu Uczniowskiego:
a) Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
b) część składu Rady Samorządu Uczniowskiego.

2. Wybory na Przewodniczącego SU mają miejsce wiosną każdego roku szkolnego.

3. Bierne prawo wyborcze przysługuje uczennicom klasy I i II.

4. Czynne prawo wyborcze posiadają wszystkie uczennice Szkoły, które ukonczyły ostatni semestr nauki ze średnią z przedmiotów szkolnych nie niższą niż 4,0 i oceną z zachowania nie niższą niż dobra.

5. Nie ustala się górnego limitu ilości kandydatów ubiegających się o stanowisko Przewodniczącego. Każda klasa pierwsza i druga jest zobowiązana wystawić co najmniej 1 kandydata, spełniającego wymagania.

6. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza w trzyosobowym składzie wyznaczona przez Radę SU.

7. Do kompetencji Komisji należy przyjęcie zgłoszeń od kandydatów, czuwanie nad prawidłowością kampanii wyborczej, przygotowanie wyborów oraz ogłoszenie wyników wyborów.

8. Kandydaci na Przewodniczącego SU tworzą sztaby wyborcze, przy wsparciu których przeprowadzają agitację wyborczą.

9. Kampania wyborcza zostaje ogłoszona na co najmniej dziesięc dni przed planowanym terminem wyborów. Kandydaci stosują się do zasad przewidzianych dla kampanii wyborczej.

10. Głosowania dokonuje się na kartach wyborczych przez postawienie "krzyżyka" przy nazwisku kandydata, na którego się głosuje.

11. Uczennica, która zdobyła 50% głosów + 1 zostaje Przewodniczącym SU i rozpoczyna urzędowanie w momencie oficjalnego symbolicznego przejęcia urzędu podczas ogólnego zebrania wszystkich uczennic, nie póxniej niż 10 dni po wyborach. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska tej danej ilości głosów, zarządza się drugą turę głosowania, siedem dni po głosowaniu.

12. Po przeliczeniu głosów komisja Wyborcza ogłasza wynik wyborów tego samego dnia.

13. W przypadku, gdy kandydaci zdobędą tę samą ilość głosów i nie wyłania się Przewodniczącego, zarządza się tego samego dnia ponowne głosowania, aż do wyboru Przewodniczącego.

14. Wiceprzewwodniczący SU wybierany jest spośród nowego składu RSU na wniosek Przewodnicząego i przy poparciu co najmniej połowy członków RSU.
15. Rada Samorządu Uczniowskiego formuje się na początku roku szkolnego.

16. Rada Samorządu Uczniowskiego (poza Przewodniczącym) częściowo wybierana jest w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym na forum poszczególnych klas.

17.Społeczności klasowe wybierają samorządy klasowe, których przewodniczący (gospodarze) zasilają grono Rady Samorządu Uczniowskiego.

18. Pozostała część Rady Samorządu Uczniowskiego wybierana jest przez Opiekuna SU przy pomocy Przewodniczącej SU w drodze dwuetapowej rekrutacji:
a) złożenie kwestionariusza kandydackiego do Rady SU
b) przebycie rozmowy kwalifikacyjnej

19. Do złożenia kwestionariusza kandydackiego uprawnione są te uczennice Szkoły, które w ostatnim semestrze nauki uzyskały średnią nie mniejszą niż 3,75.

20. Pobieranie kwestionariuszy kandydackich umożliwione jest od drugiego tygodnia nowego roku szkolnego, a złożenie następuje w wyznaczonym ku temu przez Przewodniczącego SU czasie.

21. Na podstawie kwestionariusza kandydackiego przeprowadza się rozmowę z kandydatkami do Rady SU.

22. Spośród kandydatek wybiera się uczennice, które zasilają grono Rady SU.

23. Po ogłoszeniu nowego składu Rady SU członkinie podpisują kontrakt ze Społecznością Uczniowską zobowiązując się rzetelnego wypełniania przydzielonych im obowiązków.


V. Tryb odwoływania członków organów Samorządu Uczniowskiego.

1. W przypadku nie wywiązywania się z powierzonych funkcji lub zadań, członek Rady Samorządu Uczniowskiego na mocy zawartego kontraktu może zostać oddalony z Rady SU, a w jego miejsce powoła się kolejnego członka spośród kwestionariuszy kandydackich złożonych na początku roku szkolnego.

2. Odwołanie poszczególnych członków RSU odbywa się porzez:
a) wniosek Walnego Zgromadzenia (co najmniej 1/5 uczennic Gimnazjum) w trybie natychmiastowym (w dalszym trybie poprzez głosowanie przez RSU)
b) wniosek Dyrekcji lub Rady Pedagogicznej w trybie natychmiastowym (w dalszym trybie poprzez głosowanie przez RSU)
c) wniosek o oddalenie Rady Samorządu Uczniowskiego w trybie natychmiastowym (w dalszym trybie poprzez głosowanie)
d) uzyskaniu negatywnego wyniku w głosowaniu nad wotum zaufania dla poszczególnych członków RSU, które odbywa się w grudniu i kwietniu każdego roku szkolnego
3. Uczeń, który w przeciągu pierwszego semestru nauki uzyskał średnią poniżej 3,85 na własny wniosek rezygnuje z członkostwa w RSU, a na jego miejsce może być powołana nowa osoba.

4. Głosowanie nad wotum zaufania, odbywające się w grudniu i kwietniu ma na celu motywowanie członków SU do wzmożonej pracy i refleksji nad rzetelnością wykonywania powierzonych funkcji i zadań w ramach Samorządu.

5. W celu uzyskania wotum zaufania każdy członek SU musi uzyskać bezwzględną ilość głosów w głosowaniu tajnym, przy kworum co najmniej 3/4 ogólnej liczby członków.

6. W przypadku nie uzyskania wotum zaufania uczeń przestaje być członkiem Rady SU i wybiera się na jego miejsce inną osobę.

7. Osobie oddalonej ze składu Rady przysługuje prawo odwołania się od decyzji Rady SU do dyrekcji Szkoły w terminie nie dłuższym niż 3 dni szkolne.

8. Osoba Przewodniczącej podlega temu samemu trybowi odwołania, co pozostali członkowie Rady SU.


VI. Budżet Samorządu Uczniowskiego

1. Samorząd Uczniowski posiada własny budżet przewidziany na prowadzenie bieżącej działalności.

2. Budżet SU zasilany jest w drodze:
a) składek na rzecz Samorządu Uczniowskiego
b) działalności będącej na stałe w harmonogramie pracy SU (np. sprzedawanie ciasta na korytarzu szkolnym, itp.)
c) okazjonalnych akcji inicjowanych i prowadzonych przez Radę SU

3. Wysokość składek ustalana jest przez Radę Samorządu Uczniowskiego na początku każdego roku szkolnego.

4. Składki na rzecz Samorządu przeprowadzane są w klasach przez Przewodniczące Samorządu Klasowego wspomagane przez Skarbników.

5. W przypadku opóźnień przewidziane są kary dla społeczności klasowych nakładane przez Radę SU.

6. Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za prawidłowość wpływów do budżetu SU ze wszelkich źródeł jest Skarbnik RSU, wybierany spośród członków RSU w drodze nominacji.

7. Opiekun Samorządu Uczniowskiego sprawuje pieczę nad wpływami i wypływami środków pieniężnych z budżetu SU. Wszelkie wpływy i wypływu są zapisywane w postaci odpowiedniej dokumentacji.


VII. Opiekun Samorządu Uczniowskiego.

1. Opiekun Samorządu Uczniowskiego jest mianowany i odwoływany przez dyrektora szkoły i tylko przed nim odpowiada za swoją pracę z SU.

2. Z wnioskiem do dyrektora szkoły o odwołanie Opiekuna SU i powołanie na jego miejsce innej osoby mogą wystąpić Walne Zgromadzenie SU, Rada SU oraz Rada Pedagogiczna.

3. Do zadań Opiekuna SU należy przede wszystkim:
a) czuwanie nad rozwijanie samorządności w Szkole
b) czuwanie nad całokształtem działalności Samorządu Uczniowskiego
c) uczestnictwo w spotkaniach Rady Samorządu Uczniowskiego
d) pośredniczenie między nauczycielami a uczniami
e) inspirowanie, doradzanie i wspomaganie inicjatywy uczniowskiej
f) zapobieganie i pośredniczenie w rozstrzyganiu konfliktów na rożnych płaszczyznach
g) prowadzenie dokumentacji rozliczeń finansowych
h) monitorowanie prowadzenia dokumentacji Samorządu Uczniowskiego przez członkinie SU


VIII. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego.

1. Samorząd Uczniowski Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu działa na podstawie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej we Wrocławiu

2. Rada Samorządu Uczniowskiego prowadzi dziennik, w którym pisze krótkie sprawozdania ze wszystkich spotkań rady SU.

3. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie dziennika jest Sekretarz Rady SU, członek RSU wytypowany przez pozostałych członków RSU.

4. Do innych dokumentów Samorządu Uczniowskiego zaliczają się:
a) Kwestionariusze kandydackie do rady SU
b) Kontrakty członków Rady Samorządy Uczniowskiego
c) Regulamin Ligi Klas
d) Profil kandydatki na Urszulankę Roku
e) Sprawozdania półroczne z działalności Samorządu Uczniowskiego
f) Sprawozdania z wyjazdowych rad Samorządu Uczniowskiego
g) Inne sprawozdania.

5. Osobnym dokumentem jest strona internetowa Samorządu Gimnazjum oraz rubryka "aktualności" na szkolnej witrynie internetowej.


IX. Postanowienia końcowe.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Statutu Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej we Wrocławiu.

2. Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest dostępny wszystkim uczniom Szkoły.

3. Zmian w regulaminie Samorządu Uczniowskiego może dokonywać tylko Walne Zgromadzenie lub Rada Samorządu Uczniowskiego.

4. Wszelkie zmiany w Regulaminie SU są obwieszczane społeczności uczniowskiej natychmiast po ich wprowadzeniu.

5. Z wnioskiem o zmianę zapisów niniejszego Regulaminu może wystąpić dyrektor Szkoły lub Rada Pedagogiczna.

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2005.

7. Zmian w Regulaminie dokonano 15.01.2013.